Skip to content

Wat is de Canon beroepsonderwijs?

De Canon beroepsonderwijs is een verzameling artikelen over verschillende onderwijsinhoudelijke zaken in het (middelbaar) beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Geschreven door experts uit onderzoek, beleid en het werkveld. De Canon-artikelen zijn praktisch, goed onderbouwd en actueel. De Canon is continu in ontwikkeling en eigenlijk nooit af. Net als het beroepsonderwijs, dat voortdurend moet reageren op de maatschappelijke en politieke dynamiek.

Waarom een Canon beroepsonderwijs?

Werk je in het mbo, mét het mbo of in de volwasseneneducatie? Dan weet je hoe veelzijdig en complex deze sector is. De wet- en regelgeving voor de sector is ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig. Tegelijkertijd is er veel onderzoek gedaan naar allerlei thema’s die met het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te maken hebben. De Canon beroepsonderwijs is een gids in deze complexe wereld. In thema-artikelen geeft de Canon beroepsonderwijs onderzoek, wet- en regelgeving, deskundigheid en andere bronnen op een toegankelijke manier weer. Zo heb je altijd relevante kennis over het (middelbaar) beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en een leven lang ontwikkelen op een snelle en overzichtelijke manier voorhanden.

Voor wie?

De variëteit aan onderwerpen in de Canon beroepsonderwijs maakt dat deze interessant is voor iedereen die werkt in of met het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Zo kunnen (aankomend) mbo-docenten, opleiders, onderzoekers, managers, beleidsmedewerkers en vele anderen in de Canon beroepsonderwijs de voor hen relevante artikelen en informatie vinden.

Hoe ziet de Canon eruit?

De Canon is ingedeeld in tien thema’s. Deze zijn kenmerkend voor of van invloed op het (middelbaar) beroepsonderwijs. De thema’s zijn gebaseerd op onderstaand analytisch model dat op schematische wijze het beroepsonderwijs in context weergeeft. Het model gaat uit van een integraal, dynamisch perspectief op leren en opleiden. Bovendien sluit het model aan bij de organisatiestructuur die tegenwoordig gangbaar is in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.

De tien thema’s zijn:

  • Beoordeling en examinering
  • Curriculum en/of leerinhouden
  • Kenmerken arbeidsmarkt
  • Kenmerken deelnemers en leerprocessen
  • Leerwegen en deelnemersstromen
  • Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid
  • Organisatorische condities
  • Pedagogisch didactisch en leeromgeving
  • Professionalisering en scholing van (aanstaande) opleiders
  • Samenwerking

De artikelen in de Canon zijn verdeeld onder deze thema’s. Zo kun je gericht op zoek naar de informatie of het artikel die je zoekt. In elk artikel verwijzen we naar relevante literatuur, deskundigen, (beleids)documenten of websites. Zo kun je altijd meer lezen en je verdiepen in een onderwerp.

De figuur toont op schematische wijze aan dat leren en opleiden contextgebonden zijn. De twee buitenste rechthoeken in de figuur stellen de landelijke beleids- en regionale context voor, de binnenste rechthoek betreft de organisatiecontext, waarbinnen het onderwijsteam functioneert.
Het witte vierkant geeft het onderwijsteam weer. De opleiders zijn als team verantwoordelijk voor het primaire proces van leren en begeleiden; zij hebben de opdracht effectieve, aantrekkelijke leertrajecten te ontwerpen en uit te voeren waarbij zij optimaal rekening houden met enerzijds de kenmerken van de sterk gedifferentieerde deelnemerspopulatie en anderzijds de kenmerken van dynamische (regionale) arbeidsmarkt, de vooropleiding en het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd stellen ook randvoorwaardelijke organisatorische-, en beleidsmatige condities eisen aan de vormgeving van het primaire proces en visa versa.

Suggesties?

Signaleer je actuele ontwikkelingen die vragen om aanpassing van een artikel, neem dan contact met ons op. Zo houden we elkaar op de hoogte van de meest actuele kennis in en voor het mbo en de volwasseneneducatie. Wil je reageren op een artikel of heb je andere suggesties voor de Canon? Laat het ons weten!

Back To Top