Skip to content
  • Categorie

  • Sorteer op

21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

‘Vaardig’ voor de toekomst

Hoe kunnen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs zo goed mogelijk worden voorbereid op een succesvolle loopbaan op de arbeidsmarkt, in het vervolgonderwijs en op het…

Lees meer

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Er zijn tal van aanleidingen voor opleidingsteams om hun curriculum te (her)ontwerpen. Een mbo-school kan bijvoorbeeld een volledig nieuwe opleiding ontwerpen vanwege ontwikkelingen op de…

Lees meer

Actoren in het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft veel vrienden

Middelbaar beroepsonderwijs is voor veel geledingen van onze samenleving belangrijk. Voor studenten, voor bedrijven en instellingen, gemeenten, scholen van waaruit leerlingen naar het mbo gaan…

Lees meer

Affectieve dimensie van leren

Leren met een goed gevoel

Een mbo-student die zich op zijn gemak voelt, met plezier naar school gaat, presteert beter. Het klinkt bijna vanzelfsprekend. Maar hoe steekt het precies in…

Lees meer

Begeleiding in een hybride leeromgeving

Co-creatie van docenten en werkbegeleiders

In een hybride leeromgeving gaan leren en werken samen. Studenten hebben afwisselend school- en werkgerichte taken op een praktijklocatie, of soms gesimuleerd. Dat stelt bijzondere…

Lees meer

Beoordeling bij praktijkleren

Een competent oordeel over competenties

In het hedendaags beroepsonderwijs draait alles om competenties. En die competenties, die leren studenten voor een belangrijk deel in de praktijk. Alle reden dus om…

Lees meer

Beroepsonderwijs in Europees perspectief

’s Lands (onder)wijs, ’s lands eer

Vakmensen kun je overal ter wereld herkennen. Maar de manier waarop je vakman wordt, verschilt zo ongeveer per land. Beroepsonderwijs heeft een sterk nationale inslag.…

Lees meer

Boundary crossing: leren met en van ‘de ander’

Studenten opleiden tot bruggenbouwers

Studenten van nu werken straks samen met mensen uit allerlei organisaties, met uiteenlopende disciplines, culturen en perspectieven. In toenemende mate vraagt dat om boundary crossing-competenties: grenzen…

Lees meer

Burgerschapsonderwijs in het mbo

Meer aandacht voor burgerschap

Baay, P., De Groot, A., Hofland, A., & Romme, I. (2016). Handreiking kritische denkvaardigheden: een praktische handreiking voor het mbo. Woerden: MBO Raad. Baay, P., &…

Lees meer

Cognitieve dimensie van leren

Begrijpen hoe de leerling begrijpt

De leerling heeft het helemaal (of: helemaal niet) begrepen. Het is snel en gemakkelijk gezegd. Maar wat stellen we daarmee vast? In essentie hebben we…

Lees meer

Creëren van een motiverende leeromgeving

Triggers voor meer ‘intrinsieke motivatie’

Herkenbaar voor iedere mbo-docent: studenten die je voortdurend moet activeren, die je precies moet vertellen hoe ze een leerdoel kunnen bereiken. Studenten ook die een…

Lees meer

Derde leerweg

Mbo-maatwerk voor volwassenen

Sinds een paar jaar heeft het mbo er een leerweg bij, naast het vertrouwde bol en bbl. Een direct uitvloeisel van het actieplan Focus op Vakmanschap…

Lees meer

Differentiëren in het beroepsonderwijs

Docent maakt het verschil

Mbo-studenten verschillen van elkaar op tal van kenmerken: geslacht, leeftijd, sociaal-culturele achtergrond en intelligentie, maar bijvoorbeeld ook qua motivatie, interesses en manieren van leren. Hoe…

Lees meer

Doelgroepen van volwasseneneducatie

Grote doelgroep, geringe deelname

Wat beweegt mensen om deel te nemen aan het volwassenenonderwijs? Werk krijgen, beter werk krijgen of een opleiding kunnen volgen, zijn belangrijke motieven. Maar het…

Lees meer

Doorstroomroutes in en rond het mbo

Steile en slingerende wegen omhoog

Het mooie van het Nederlandse onderwijsstelsel is dat er vele mogelijkheden zijn om stap voor stap omhoog te klimmen. Ook via beroepsopleidingen is een hbo-master…

Lees meer

Drievoudige kwalificering

Al het goede komt in drieën

Vakmanschap alleen is niet voldoende. Met een mbo-opleiding moet je ook kunnen meedoen in de maatschappij en, als je dat wilt, een vervolgopleiding kunnen doen.…

Lees meer

Duurzame implementatie van LOB

Focus van ‘diploma’ naar loopbaan

Een baan voor het leven bestaat niet meer. Onderwijsinstellingen moeten hun studenten dan ook goed voorbereiden op een onvoorspelbare loopbaan. In het mbo gebeurt dat…

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid van praktisch geschoold personeel

Positieve leerervaringen voor praktisch geschoolden

Praktisch geschoolden hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt van vandaag. Al helemaal niet als ze wat ouder zijn. Een ‘leven lang leren’ gaat goeddeels…

Lees meer

Duurzame onderwijsontwikkeling

Succesfactoren voor vernieuwing in het mbo

Vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op in het beroepsonderwijs. Stilstand is achteruitgang, zo lijkt het wel. En in essentie is dat nog waar ook.…

Lees meer

Dynamisch innovatiemanagement

Boost voor ‘veranderenergie’ met DIMO

Innovaties in onderwijs en leren zijn niet weg te denken uit het beroepsonderwijs in Nederland. Denk aan learning analytics, gepersonaliseerde leerpaden, flipped classrooms, blended leren…

Lees meer

ECVET als bijdrage aan leven lang ontwikkelen

Flexibel maatwerk voor volwassenen

Overheid, bedrijfsleven en onderwijs werken aan een doorbraak op een leven lang ontwikkelen. In ons beroepsonderwijs komen jongeren doorgaans uitstekend aan hun trekken, maar volwassenen…

Lees meer

Effecten van volwasseneneducatie

Harde feiten over ‘zachte’ opbrengsten

In de volwasseneneducatie draait het tegenwoordig vooral om scholing van laaggeletterden. Heeft dat effect? En zo ja, op welke manier en in welke mate? Uit…

Lees meer

Examens Nederlands in het mbo

Is de klus geklaard?

Vanaf het schooljaar 2015-2016 tellen  de examens Nederlands mee voor alle mbo-studenten, met uitzondering van entreestudenten. Na een jarenlang implementatietraject moesten mbo-instellingen er klaar voor…

Lees meer

Examineren in het mbo

Een diploma van waarde

Een mbo-diploma is voor alle betrokkenen van waarde. Een betrouwbare en valide examinering en afsluiting ligt daaraan ten grondslag. We zien dat de coronaperiode eerder…

Lees meer

Gedeeld leiderschap in docententeams

Een schip met vele kapiteins

Een leider: dat is de man of vrouw die voorop loopt, knopen doorhakt, de koers uitzet. Met twee of meer kapiteins aan boord loopt het…

Lees meer

Gepersonaliseerd leren

De klik met motivatie en behoeften van de student

Dat de leerling, de student in het onderwijs centraal staat, lijkt wellicht een vanzelfsprekendheid. In de praktijk bestaan daar verschillende beelden bij. Een veelkleurig concept…

Lees meer

Gepersonaliseerd leren 2

Mbo-breed aan de slag met innovatieve werkvormen

Meer dan nu gebruikelijk houdt gepersonaliseerd leren (GPL) rekening met de behoeften en ambities van de individuele student. Zowel qua inhoud en niveau als op…

Lees meer

Gezondheid: gebruik zit-stabureaus in het mbo

Even wennen: staan tijdens de les

Je hoort het steeds meer: zitten is het nieuwe roken. Bijna net zo ongezond, slecht voor hart en bloedvaten en wat al niet meer. Dat…

Lees meer

Groepsdynamica en andere social processen

Netwerken in de klas

De school, en ook de klas, is de maatschappij in het klein. Zoals overal vormen zich sociale netwerken, waarin iedere student z’n plek heeft. Onderzoek…

Lees meer

Handelingsdilemma’s in het beroepsonderwijs

Doceren = doseren

Veelal zonder dat te beseffen, hebben mbo-docenten in de dagelijkse onderwijspraktijk voortdurend te maken met dilemma’s. Dilemma’s die te maken hebben met prioriteiten in het…

Lees meer

Hybride leeromgeving in de techniek

Student als leergierige ‘werknemer’

Studenten willen onderwijs dat uitdaagt. Dat betekent: geen traditionele leeromgeving, met een leraar voor de klas. Techniekstudenten in het bijzonder knappen daar vaak op af.…

Lees meer

Infrastructuur voor volwasseneneducatie

Creëer meer ontwikkelmogelijkheden voor laagopgeleiden

Laagopgeleiden lijken in Nederland behoorlijk uit de boot te vallen. Een derde van hen zit werkloos thuis. Voor een belangrijk deel omdat zij tekortschieten op…

Lees meer

Instructeurs: verzorgers van de praktijkcomponent in het mbo

De kers op de taart van het mbo

Wie een mbo-opleiding volgt, moet de fijne kneepjes van de beroepspraktijk in de vingers krijgen. Daarom werven scholen graag onderwijspersoneel met ruime ervaring in die…

Lees meer

Kiezen voor een technische mbo-opleiding

Technische doorstroom zonder lekkage

Nederland heeft goed opgeleide (mbo-)technici nodig, fors méér dan het onderwijs nu aflevert. Maar hoe krijgen we jongeren zo ver dat ze kiezen voor een…

Lees meer

Kritisch reflectief teamgedrag

'Spiegel' onmisbaar in lerend docententeam

Eens een goede docent, altijd een goede docent. Die regel gaat allang niet meer op. Docenten moeten hun vak bijhouden en meegaan met de tijd:…

Lees meer

Kritische denkvaardigheden van mbo-studenten

'Sociale reflectie’ nog onderbelicht

Van mbo’ers wordt verwacht dat zij (ook) kritische denkvaardigheden ontwikkelen. Niet alleen omdat ‘reflecteren’ onontbeerlijk is in zo ongeveer elk beroep tegenwoordig. Maar ook om…

Lees meer

Kwalificatiestructuur mbo als communicatie-instrument

Kwalificatiestructuur mbo als communicatie-instrument

Is het: het bedrijfsleven vraagt, het middelbaar beroepsonderwijs draait? Of moet het mbo studenten ook andere dan beroepsvaardigheden meegeven? Bijvoorbeeld kennis over de samenleving of…

Lees meer

Leerprocessen

Speuren in de ‘black box’

Leren, dat is het kernproces waar het om draait in het (beroeps)onderwijs. Omdat het leren zich voltrekt in de breinen van onze studenten, is het…

Lees meer

Leeruitkomsten in het mbo

Over flexibele routes en eenduidige uitkomsten

Sommigen mensen leren het liefst op de werkvloer, anderen liever via formele opleidingen. Dat maakt het lastig om ’kennis en kunde’ van de beroepsbevolking op…

Lees meer

Leren binnen opleidingsteams

‘Professioneel frame’ als gemeenschappelijk kompas

In het mbo zijn opleidingsteams de centrale organisatie-eenheden. Binnen die teams werken docenten en onderwijsondersteuners aan curriculum, kwaliteit, innovatie en andere taken. Bij dat samen…

Lees meer

Leren en participeren

Elke omgeving een leeromgeving

Leren doe je niet alleen op school maar overal. Dat geldt voor kinderen, jongeren en zeker ook voor volwassenen. Je leert in je sociale omgeving:…

Lees meer

Levensloopeffecten van beroepsgericht onderwijs

De valkuil van vocational decline

Waar ben je als jongere het beste mee af? Met een beroepsgerichte opleiding of juist met algemeen onderwijs? En dat dan niet alleen op de…

Lees meer

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Leren kiezen, een onmisbare competentie

Oneerbiedig gezegd heeft het beroepsonderwijs wel wat weg van de menukaart van de Chinees: een enorm aanbod aan opleidingen en specialisaties. Maak er maar eens…

Lees meer

Makersonderwijs in het mbo

’Dieper’ leren door zelf dingen te bedenken en te maken

Makersonderwijs: steeds vaker duikt die term op, ook in het mbo. Een nieuw buzz-woord of de opmaat naar het onderwijs van de toekomst? Gericht op…

Lees meer

Mbo-docent, een vak apart

Mbo-docent, een vak apart

Wie les wil geven op het mbo, heeft andere bagage, andere kwaliteiten nodig dan een aankomend docent op havo of vwo. Daarom hebben tweedegraads lerarenopleidingen…

Lees meer

Mediawijs ict-gebruik

Kijk uit voor de ‘iPad-school’

Wil je het de student van vandaag naar de zin maken, dan stop je als mbo-docent flink wat ict in je lessen. Dat althans is…

Lees meer

Motiveren van studenten

De leraar maakt het verschil

Waarom moeten we dit leren? Komt dit voor op het examen? Mag ik naar huis? Zo maar wat vragen die mbo-docenten bekend in de oren…

Lees meer

Nieuwsgierigheid als prikkel tot leren

‘Waarom, waarom....’, de drive om te weten

Nieuwsgierigheid is een fundamentele kracht die mensen in staat stelt zich te ontwikkelen, te leren. Vanaf de prille kindertijd. Bewust gebruik maken van die natuurlijke…

Lees meer

Omgaan met verschillen

‘Maatwerk’ leveren in de dynamische onderwijspraktijk

Het is een van de kern-ambities van het middelbaar beroepsonderwijs: iedere student volgt zijn eigen weg naar (beginnend) vakmanschap. Aan de onderwijsinstelling, maar vooral aan…

Lees meer

Onderwijspedagogische visies van mbo-docenten

Waarden en idealen in docent-student interacties

Ze liggen vast in de wet, maar tegelijk zijn de doelen van het beroepsonderwijs behoorlijk abstract. Het is aan docenten om er concrete inhoud aan…

Lees meer

Ontwerpafwegingen voor leeromgevingen op de grens van school en werk

Verbinden van school en werk

Een beroep leer je in het mbo op school én in de praktijk, tijdens de binnenschoolse praktijk, beroepspraktijkvorming en in hybride vormen. Heel mooi als…

Lees meer

Ontwerpen van innovatiewerkplaatsen (IWP’S)

‘Hybride allianties’ voor de professional van morgen

In het hoger en middelbaar beroepsonderwijs ontstaan steeds vaker innovatiewerkplaatsen, samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. ‘Schoolvoorbeelden’ van een win-winsituatie zou je ze kunnen noemen.…

Lees meer

Ontwikkelen van beroepskennis

Een continu proces van ‘context maken’

Een competent beroepsbeoefenaar word je niet door een verzameling losse onderdelen te leren. Essentieel is juist om die stukken kennis te verbinden en toe te…

Lees meer

Organisatie, bestuur en beleid

Op de brug van een mammoettanker

Met de roc-vorming, zo’n twintig jaar geleden nu, regeren de grote getallen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het zijn veelal instellingen met meer dan 10.000 deelnemers,…

Lees meer

Organiseren van onderwijs aan volwassenen

Nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken

Meer (resultaten) met minder (middelen). Dat is de opdracht waar de volwasseneneducatie in Nederland voor staat. Bovendien is de focus verlegd. Beheersing van fundamentele basisvaardigheden…

Lees meer

Ouderbetrokkenheid

De kracht van het thuisfront

In het primair en voortgezet onderwijs is het een hot item, min of meer vanzelfsprekend ook: ouderbetrokkenheid. Maar hoe zit het in het mbo? Met…

Lees meer

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes

De veranderende rol van ouders

Mbo’ers nemen zelfstandig beslissingen, hun leven speelt zich in toenemende mate af buiten het gezichtsveld van ouders af. Welke rol is er eigenlijk nog weggelegd…

Lees meer

Overdrachtswaarde in onderwijsinnovatieprojecten

De sleutel tot succes

In het middelbaar beroepsonderwijs is regelmatig tijd en geld beschikbaar voor onderwijsinnovatieprojecten, bijvoorbeeld in het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het RIF stelt sinds 2014 subsidie…

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs in het mbo, anno 2019

Per 1 augustus 2014 is een nieuw stelsel voor ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Wat houdt dat in en hoe werkt passend onderwijs uit binnen het mbo?  …

Lees meer

Pestgedrag in het mbo: oorzaken en oplossingen

Op de bres voor een sociaal veilige (leer)omgeving

Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een sociaal veilige omgeving, voor zowel studenten als medewerkers. Een voorwaarde voor studenten om zich te kunnen ontplooien…

Lees meer

Portfoliogebruik in het mbo

Een beetje van jezelf en een beetje van je portfolio

Tegenwoordig houdt het leren niet meer op wanneer je een diploma hebt behaald. Mbo-studenten moeten een leven lang blijven leren om zich aan te passen…

Lees meer

Positieve educatie in het mbo

Van ‘leerfabriek’ naar leren met PEP

Onderwijsinstellingen in het mbo wegzetten als ‘leerfabrieken’ is wellicht te gemakkelijk. Feit is wel dat de focus nogal exclusief ligt op het overdragen van kennis…

Lees meer

Professionalisering docenten

Blijvend bekwaam als professional in het mbo

Docenten zijn de spil als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. En dat vereist continue professionalisering: om beroepsmatige kennis en vaardigheden up-to-date te houden,…

Lees meer

Professionalisering docenten 2012

‘Leerplan’ voor de leraar

Docenten hebben een spilfunctie bij de vernieuwing van het onderwijs. In het beroep van de docent is echter decennia lang maar beperkt geïnvesteerd, ook niet…

Lees meer

Professionele leergemeenschappen

Docenten leren als collectief

*) Patricia Brouwer was tot 1 januari 2020 als senior onderzoeker verbonden aan ECBO. Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. ‘Eens…

Lees meer

Regionale samenwerking

Graag wat vaker in de driver’s seat

De r van roc staat voor regionaal. En dat is niet voor niets. Van mbo-instellingen wordt verwacht dat zij op allerlei manieren samenwerking in de…

Lees meer

Rekenen in het mbo

Rekenles lastige opgave

Voor welk beroep je ook leert, rekenen hoort erbij. Om het diploma te halen, moet elke mbo-student straks ook examen doen in rekenvaardigheden. Een lastige…

Lees meer

Rekenonderwijs in het mbo

Betere aansluiting door nieuwe rekeneisen

Er is al 10 jaar discussie over het rekenonderwijs in het mbo. In 2010 kondigde de toenmalige minister van OCW aan dat rekenen in het…

Lees meer

Rolverdeling in teams

Diversiteit in de hoofdrol

Beroepsonderwijs is teamwork. Professionals bundelen hun expertise in opleidingsteams, dragen samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs en de bijbehorende regeltaken. Voldoende diversiteit…

Lees meer

Samen werken aan volwasseneneducatie

Betrokkenheid van samenwerkende partijen

Burgers, wij allemaal dus, moeten meedoen in de samenleving. Daar is iedereen het wel over eens. De gemeenten in Nederland hebben daarin een taak. Door…

Lees meer

Samenwerking in docententeams

Van ‘koning’ tot community-lid

Koning in eigen klaslokaal, zo was het toch altijd een beetje. Zeker in de beeldvorming. Maar de moderne docent werkt niet langer geïsoleerd, hij werkt…

Lees meer

Sectoren, leerwegen en niveaus

Rondgang door een complex ‘leerhuis’

Je kunt er leren voor autotechnicus, maar ook voor hippisch ondernemer, verkoopmedewerker, ict-beheerder of banketbakker. Van acteur tot zorghulp; het mbo kent duizend-en-één opleidingen, verdeeld…

Lees meer

Seksuele diversiteit in het beroepsonderwijs

Een veilig schoolklimaat voor LHBT mbo-studenten

Discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en gender is wettelijk verboden. Toch ervaren mbo-studenten die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT) zijn, nogal eens problemen.…

Lees meer

Situering van leren

Leren kun je (bijna) overal

Leren, vooral leren voor een beroep, is meer dan alleen kennis ontwikkelen. Je moet die kennis ook kunnen benutten in diverse contexten samen met je…

Lees meer

Sociaal kapitaal in het mbo

Investeren in relaties en netwerken

Ieder mens is via sociale relaties verbonden met de omgeving. Omdat sociale relaties belangrijk kunnen zijn voor het bereiken van doelen, kun je deze zien…

Lees meer

Sociale media en netwerken

MBO-student online op achterstand

Over sociale media en netwerken hoef je mbo-studenten niets te vertellen. Zo lijkt het tenminste. Maar klopt dat wel? Uit onderzoek blijkt dat mbo’ers de…

Lees meer

Sociale netwerken als kans en obstakel

In de plus met sociaal kapitaal

Een goed sociaal netwerk, met de juiste contacten, helpt jongeren in het mbo aan een betere baan. Maar ook tijdens de opleiding en bij stages…

Lees meer

Stagediscriminatie op het mbo

Een geknakte droom

Als je Ibrahim heet is het vinden van een geschikte stageplek gelijk een stuk lastiger dan als je Daan als voornaam hebt. Een publiek geheim…

Lees meer

Succesvol differentiëren

Een open oog voor verschillen

Soms verlies je studenten omdat ze de les niet kunnen bijbenen. Voor anderen kan het juist niet snel genoeg gaan: die dreigen zich te vervelen.…

Lees meer

Taalbewust lesgeven op het mbo

Naar betere taalprestaties op mbo-entree en niveau 2

De taalvaardigheid van mbo-studenten aan een entree- en niveau 2-opleiding baart nog altijd zorgen. Ook na de invoering van landelijke diploma-eisen. Wat moet er in…

Lees meer

Teamleren en teamgericht HRM

‘Gedeeld begrip’ als waardevolle bijvangst

Een goede samenwerking binnen docententeams is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar is ook sterk bepalend voor het succes van onderwijsverbeteringen…

Lees meer

Tien met een griffel

Een tien met een griffel

Beoordelen is een cruciale taak van een docent, op basis van beoordelingen worden immers beslissingen genomen over de student. Maar hoe komt een docent tot…

Lees meer

Toelatingsbeleid van mbo-instellingen

Iedereen een passende opleiding

Het mbo is een bijzondere onderwijssector: beleid, wet- en regelgeving in het mbo zijn soms net even anders dan in andere onderwijssectoren. Ook bij het…

Lees meer

Transitie van mbo naar hbo

‘Weerbaar en wendbaar’ als succesfactor

Rond 40% van de mbo-studenten van niveau 4 kiest na diplomering voor doorstuderen in het hbo. Een overgang die voor menigeen problemen oplevert. Het percentage…

Lees meer

Transitie van vmbo naar mbo

Zonder struikelen over de hobbel

Jaarlijks maken een kleine 100.000 leerlingen de overstap van het vmbo naar het mbo (Min. OCW, 2013). Die overstap is lang niet makkelijk: veel leerlingen…

Lees meer

Vakmanschap in het mbo

Vaklieden in soorten en maten

Middelbaar beroepsonderwijs leidt vakmensen op. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat is dat, vakmanschap? Waaraan zie je dat iemand vakman (of vakvrouw) is?…

Lees meer

Vergroten van studentbetrokkenheid

Leren met (tegen)zin

Je kiest uit een overweldigend aanbod van beroepsopleidingen. Dan zit je als student toch op en top gemotiveerd in de klas? Was het maar zo.…

Lees meer

Voortijdig schoolverlaten

Voor het diploma de school uit

Ruim tien jaar lang was er sprake van een daling in het aantal voortijdig schoolverlaters. Maar vanaf 2016-2017 is er weer een lichte stijging van…

Lees meer

Voortijdig schoolverlaten in het mbo

Peer support voor risicojongeren

De laatste jaren tekent zich een positieve trend af, maar voortijdig schoolverlaten blijft een probleem van formaat binnen het mbo. Nog altijd weten grote aantallen…

Lees meer

Vruchten plukken van peer support

‘Mijn maatje is een toffe peer´

Studenten die medestudenten begeleiden. Deze vorm van peer support kan de betrokkenheid van studenten met de school op een positieve manier beïnvloeden. En bijdragen aan…

Lees meer

Werkplekleren

Onmisbare ‘inwijding’ in het beroep

Pas in de praktijk krijg je een beroep goed in de vingers. Daarom maakt ‘werkplekleren’ een belangrijk onderdeel uit van alle curricula van het beroepsonderwijs.…

Lees meer

Zelfgestuurd leren

Van ‘laissez-faire’ naar ‘leren leren’

Adolescenten kunnen nog niet goed plannen, stelt neuropsycholoog, hersenonderzoeker en auteur Jelle Jolles. Een boodschap die het mbo lichtelijk in verlegenheid brengt. Immers, kwalificatiedossiers vragen…

Lees meer

Zij-instroom in het mbo: PDG-trajecten

Vanuit de praktijk de klas in

Mbo-docent word je door een reguliere lerarenopleiding te volgen. Maar ook is er de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit de beroepspraktijk voor de klas te komen.…

Lees meer

Zorgen voor ‘werkzame’ opleidingen

Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden

Jaarlijks krijgen zo’n 150.000 mbo-studenten een diploma uitgereikt. Maar biedt dat diploma ook voldoende kans op werk? Dat is maar de vraag. Daarom staat de…

Lees meer
Back To Top