skip to Main Content
  • Categorie

  • Sorteer op

21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

‘Vaardig’ voor de toekomst

Hoe kunnen jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs zo goed mogelijk worden voorbereid op een succesvolle loopbaan op de arbeidsmarkt, in het vervolgonderwijs en op het…

Lees Meer

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Er zijn tal van aanleidingen voor opleidingsteams om hun curriculum te (her)ontwerpen. Een mbo-school kan bijvoorbeeld een volledig nieuwe opleiding ontwerpen vanwege ontwikkelingen op de…

Lees Meer

Actoren in het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft veel vrienden

Het middelbaar beroepsonderwijs is voor veel geledingen van onze samenleving belangrijk. Voor studenten, voor bedrijven en instellingen, gemeenten, scholen van waaruit leerlingen naar het mbo…

Lees Meer

Affectieve dimensie van leren

Leren met een goed gevoel

Een mbo-student die zich op zijn gemak voelt, met plezier naar school gaat, presteert beter. Het klinkt bijna vanzelfsprekend. Maar hoe steekt het precies in…

Lees Meer

Beroepsonderwijs in Europees perspectief

’s Lands (onder)wijs, ’s lands eer

Vakmensen kun je overal ter wereld herkennen. Maar de manier waarop je vakman wordt, verschilt zo ongeveer per land. Beroepsonderwijs heeft een sterk nationale inslag.…

Lees Meer

Burgerschapsonderwijs in het mbo

Meer aandacht voor burgerschap

Mbo-instellingen leiden studenten op voor een beroep. Maar niet alleen dat. Hun taak is ook om jongeren voor te bereiden op vervolgonderwijs en om hen…

Lees Meer

Creëren van een motiverende leeromgeving

Triggers voor meer ‘intrinsieke motivatie’

Herkenbaar voor iedere mbo-docent: studenten die je voortdurend moet activeren, die je precies moet vertellen hoe ze een leerdoel kunnen bereiken. Studenten ook die een…

Lees Meer

Derde leerweg

Mbo-maatwerk voor volwassenen

Sinds een paar jaar heeft het mbo er een leerweg bij, naast het vertrouwde bol en bbl. Een direct uitvloeisel van het actieplan Focus op Vakmanschap…

Lees Meer

Doelgroepen van volwasseneneducatie

Grote doelgroep, geringe deelname

Wat beweegt mensen om deel te nemen aan het volwassenenonderwijs? Werk krijgen, beter werk krijgen of een opleiding kunnen volgen, zijn belangrijke motieven. Maar het…

Lees Meer

Duurzame implementatie van LOB

Focus van ‘diploma’ naar loopbaan

Een baan voor het leven bestaat niet meer. Onderwijsinstellingen moeten hun studenten dan ook goed voorbereiden op een onvoorspelbare loopbaan. In het mbo gebeurt dat…

Lees Meer

Duurzame onderwijsontwikkeling

Succesfactoren voor vernieuwing in het mbo

Vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op in het beroepsonderwijs. Stilstand is achteruitgang, zo lijkt het wel. En in essentie is dat nog waar ook.…

Lees Meer

Dynamisch innovatiemanagement

Boost voor ‘veranderenergie’ met DIMO

Innovaties in onderwijs en leren zijn niet weg te denken uit het beroepsonderwijs in Nederland. Denk aan learning analytics, gepersonaliseerde leerpaden, flipped classrooms, blended leren…

Lees Meer

Examens Nederlands in het mbo

Is de klus geklaard?

Vanaf het schooljaar 2015-2016 tellen  de examens Nederlands mee voor alle mbo-studenten, met uitzondering van entreestudenten. Na een jarenlang implementatietraject moesten mbo-instellingen er klaar voor…

Lees Meer

Examineren in het mbo

Klaar voor de start (in het beroep)

De vlag uit, de schooltas bungelend in top – examen gehaald, de vakantie kan beginnen. Maar wat zegt zo’n examen nu precies? Een beoordeling is…

Lees Meer

Gepersonaliseerd leren

De klik met motivatie en behoeften van de student

Dat de leerling, de student in het onderwijs centraal staat, lijkt wellicht een vanzelfsprekendheid. In de praktijk bestaan daar verschillende beelden bij. Een veelkleurig concept…

Lees Meer

Hybride leeromgeving in de techniek

Student als leergierige ‘werknemer’

Studenten willen onderwijs dat uitdaagt. Dat betekent: geen traditionele leeromgeving, met een leraar voor de klas. Techniekstudenten in het bijzonder knappen daar vaak op af.…

Lees Meer

Infrastructuur voor volwasseneneducatie

Creëer meer ontwikkelmogelijkheden voor laagopgeleiden

Laagopgeleiden lijken in Nederland behoorlijk uit de boot te vallen. Een derde van hen zit werkloos thuis. Voor een belangrijk deel omdat zij tekortschieten op…

Lees Meer

Kritisch reflectief teamgedrag

'Spiegel' onmisbaar in lerend docententeam

Eens een goede docent, altijd een goede docent. Die regel gaat allang niet meer op. Docenten moeten hun vak bijhouden en meegaan met de tijd:…

Lees Meer

Leerprocessen

Speuren in de ‘black box’

Leren, dat is het kernproces waar het om draait in het (beroeps)onderwijs. Omdat het leren zich voltrekt in de breinen van onze studenten, is het…

Lees Meer

Leeruitkomsten in het mbo

Over flexibele routes en eenduidige uitkomsten

Sommigen mensen leren het liefst op de werkvloer, anderen liever via formele opleidingen. Dat maakt het lastig om ’kennis en kunde’ van de beroepsbevolking op…

Lees Meer

Leren en participeren

Elke omgeving een leeromgeving

Leren doe je niet alleen op school maar overal. Dat geldt voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen. Je leert in je sociale omgeving: gezin…

Lees Meer

Omgaan met verschillen

‘Maatwerk’ leveren in de dynamische onderwijspraktijk

Het is een van de kern-ambities van het middelbaar beroepsonderwijs: iedere student volgt zijn eigen weg naar (beginnend) vakmanschap. Aan de onderwijsinstelling, maar vooral aan…

Lees Meer

Ontwerpafwegingen voor leeromgevingen op de grens van school en werk

Verbinden van school en werk

Een beroep leer je in het mbo op school én in de praktijk, tijdens de binnenschoolse praktijk, beroepspraktijkvorming en in hybride vormen. Heel mooi als…

Lees Meer

Ontwerpen van innovatiewerkplaatsen (IWP’S)

‘Hybride allianties’ voor de professional van morgen

In het hoger en middelbaar beroepsonderwijs ontstaan steeds vaker innovatiewerkplaatsen, samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. ‘Schoolvoorbeelden’ van een win-winsituatie zou je ze kunnen noemen.…

Lees Meer

Ontwikkelen van beroepskennis

Een continu proces van ‘context maken’

Een competent beroepsbeoefenaar word je niet door een verzameling losse onderdelen te leren. Essentieel is juist om die stukken kennis te verbinden en toe te…

Lees Meer

Organisatie, bestuur en beleid

Op de brug van een mammoettanker

Met de roc-vorming, zo’n twintig jaar geleden nu, regeren de grote getallen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het zijn veelal instellingen met meer dan 10.000 deelnemers,…

Lees Meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs in het mbo, anno 2019

Per 1 augustus 2014 is een nieuw stelsel voor ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Wat houdt dat in en hoe werkt passend onderwijs uit binnen het mbo?  …

Lees Meer

Pestgedrag in het mbo: oorzaken en oplossingen

Op de bres voor een sociaal veilige (leer)omgeving

Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een sociaal veilige omgeving, voor zowel studenten als medewerkers. Een voorwaarde voor studenten om zich te kunnen ontplooien…

Lees Meer

Portfoliogebruik in het mbo

Een beetje van jezelf en een beetje van je portfolio

Tegenwoordig houdt het leren niet meer op wanneer je een diploma hebt behaald. Mbo-studenten moeten een leven lang blijven leren om zich aan te passen…

Lees Meer

Professionalisering docenten

Blijvend bekwaam als professional in het mbo

Docenten zijn de spil als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. En dat vereist continue professionalisering: om beroepsmatige kennis en vaardigheden up-to-date te houden,…

Lees Meer

Regionale samenwerking

Graag wat vaker in de driver’s seat

De r van roc staat voor regionaal. En dat is niet voor niets. Van mbo-instellingen wordt verwacht dat zij op allerlei manieren samenwerking in de…

Lees Meer

Rekenen in het mbo

Rekenles lastige opgave

Voor welk beroep je ook leert, rekenen hoort erbij. Om het diploma te halen, moet elke mbo-student straks ook examen doen in rekenvaardigheden. Een lastige…

Lees Meer

Rolverdeling in teams

Persiteit in de hoofdrol

Beroepsonderwijs is teamwork. Professionals bundelen hun expertise in opleidingsteams, dragen samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs en de bijbehorende regeltaken. Voldoende persiteit…

Lees Meer

Samen werken aan volwasseneneducatie

Betrokkenheid van samenwerkende partijen

Burgers, wij allemaal dus, moeten meedoen in de samenleving. Daar is iedereen het wel over eens. De gemeenten in Nederland hebben daarin een taak. Door…

Lees Meer

Samenwerking in docententeams

Van ‘koning’ tot community-lid

Koning in eigen klaslokaal, zo was het toch altijd een beetje. Zeker in de beeldvorming. Maar de moderne docent werkt niet langer geïsoleerd, hij werkt…

Lees Meer

Sectoren, leerwegen en niveaus

Rondgang door een complex ‘leerhuis’

Je kunt er leren voor autotechnicus, maar ook voor hippisch ondernemer, verkoopmedewerker, ict-beheerder of banketbakker. Van acteur tot zorghulp; het mbo kent duizend-en-één opleidingen, verdeeld…

Lees Meer

Situering van leren

Leren kun je (bijna) overal

Leren, vooral leren voor een beroep, is meer dan alleen kennis opdoen. Je moet die kennis ook kunnen toepassen samen met je vaardigheden en attitudes.…

Lees Meer

Taalbewust lesgeven op het mbo

Naar betere taalprestaties op mbo-entree en niveau 2

De taalvaardigheid van mbo-studenten aan een entree- en niveau 2-opleiding baart nog altijd zorgen. Ook na de invoering van landelijke diploma-eisen. Wat moet er in…

Lees Meer

Teamleren en teamgericht HRM

‘Gedeeld begrip’ als waardevolle bijvangst

Een goede samenwerking binnen docententeams is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar is ook sterk bepalend voor het succes van onderwijsverbeteringen…

Lees Meer

Tien met een griffel

Een tien met een griffel

Beoordelen is een cruciale taak van een docent, op basis van beoordelingen worden immers beslissingen genomen over de student. Maar hoe komt een docent tot…

Lees Meer

Vakmanschap in het mbo

Vaklieden in soorten en maten

Middelbaar beroepsonderwijs leidt vakmensen op. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat is dat, vakmanschap? Waaraan zie je dat iemand vakman (of vakvrouw) is?…

Lees Meer

Werkplekleren

Onmisbare ‘inwijding’ in het beroep

Pas in de praktijk krijg je een beroep goed in de vingers. Daarom maakt ‘werkplekleren’ een belangrijk onderdeel uit van alle curricula van het beroepsonderwijs.…

Lees Meer

Zelfgestuurd leren

Van ‘laissez-faire’ naar ‘leren leren’

Adolescenten kunnen nog niet goed plannen, stelt neuropsycholoog, hersenonderzoeker en auteur Jelle Jolles. Een boodschap die het mbo lichtelijk in verlegenheid brengt. Immers, kwalificatiedossiers vragen…

Lees Meer
Back To Top